اعتیاد جنسی

چرایی اعتیاد به رابطه جنسی

نیاز جنسی یکی از نیازهای اساسی انسان در طول زندگی بوده است ، مانند نیاز به غذا ، آب ، خواب و غیره . در دوران بلوغ و نوجوانی با تغییرات جسمی و روحی افراد ، آن ها به رابطه ...

صفحات: 1