اعتیاد به فضای مجازی

8 نمونه از انواع اعتیاد به اینترنت

امروزه شاهد کم شدن ارتباطات خانوادگی و رفت و آمدها هستیم ، دیگر افراد مانند گذشته صله رحم را به جا نمی آورند . آیا می دانید دلیل این موضوع چیست ؟ چرا ارتباط افراد با یکدی...

صفحات: 1