رضایت شغلی

انگیزه های مختلف کارکردن

بی شک تمامی افرادی که شاغل بوده دلیل خاص خود را برای کار کردن داشته ؛ به طور کلی می توان گفت هیچ بدون دلیل سرکار نمی رود . آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا همه به د...

رضایت شغلی خود را افزایش دهید

شاید تا به حال افراد بسیاری را دیده باشید که از شغل خود راضی نبوده و یا دچار فرسودگی شغلی شده اند . این افراد ممکن است دلیل خاص و قابل قبولی نیز برای نارضایتی از شغل خود ...

کارمندان خود را راضی نگه دارید

بی شک تمام مدیران از این موضوع اطلاع دارند که رضایتمندی کارمندان آن ها سبب بهره وری بیشتر خواهد شد . برعکس نیرویی که مشارکت کمتری از خود نشان دهد می تواند ارزش های یک شرک...

صفحات: 1