رضایت شغلی

تاثیر کار بر زندگی

آن وقت ها می گفتند کار جوهر مرد است! اما امروزه دیگر به همه ثابت شده که شغل زن و مرد نمیشناسد! همه ما می دانیم که نقش کار در ابتدا برای درآمد و رفاه در زندگی است اما آیا ...

انگیزه کار کردن چیست

بی شک تمامی افرادی که شاغل بوده دلیل خاص خود را برای کار کردن داشته ؛ به طور کلی می توان گفت هیچ بدون دلیل سرکار نمی رود . آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چرا همه به د...

رضایت شغلی چیست

شاید تا به حال افراد بسیاری را دیده باشید که از شغل خود راضی نبوده و یا دچار فرسودگی شغلی شده اند . این افراد ممکن است دلیل خاص و قابل قبولی نیز برای نارضایتی از شغل خود ...

نحوه ایجاد رضایت شغلی برای کارمندان

بی شک تمام مدیران از این موضوع اطلاع دارند که رضایتمندی کارمندان آن ها سبب بهره وری بیشتر خواهد شد . برعکس نیرویی که مشارکت کمتری از خود نشان دهد می تواند ارزش های یک شرک...

صفحات: 1